LIVE IT!

tidbits of my life

Baduy Dalam: An Ethnic Runaway to Mother Nature

“Buyut nu dititipkeun ka puun nagara satelung puluh telu bangawan sawidak lima pancer salawe nagara gunung teu meunang dilebur lebak teu meunang dirusak larangan teu meunang dirempak buyut teumenang dirobah … Continue reading

September 19, 2012 · 3 Comments